“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
  • КАК БИХ МОГЪЛ ДА ОТКРИЯ ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ?
  • Моля попълнете и подайте необходимите документи по Инструкция № 1  в сградата на “В и К” ООД Търговище, бул. “29 ти Януари” № 3 – отдел ПТО. Телефон за контакти (0601) 612 58

    Инструкция № 1