“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
  • ВИК Търговище
  •  
                                                                   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       16.02.2024г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище съобщава на своите абонати в с.Еленово и с.Тръстика, че водата е с повишена мътност и е неподходяща за питейни цели.          

   За самоотчет на водомери моля подавайте данни на:

   viktg@viktg.com

   като изписвате на тема/subject  абонатния си номер от предходна фактура или точен адрес и име на абонат.    През 1989 г. се създава Общинска фирма “Водоснабдяване и канализация” – Търговище. През месец октомври 1991 г. Общинската фирма е преобразувана в Еднолично дружество с ограничена отговорност “Водоснабдяване и канализация”, което на 20 дек. 1997 г. е пререгистрирано в Дружество с ограничена отговорност “Водоснабдяване и канализация” – Търговище с район на действие Търговищка, Антоновска и Омуртагска общини.


                                                   


   • УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
   Бихме желали да Ви информираме за промени в правната уредба на личните данни, които ще се отразят на начина, по който обработваме Вашите лични данни.
   От 25-ти май 2018 година във всички държави членки на Европейския съюз, включително и в Република България, започвa да се прилага пряко т.нар. Общ регламент за защита на личните данни /ОРЗД/, чието пълно наименование е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
   I. С оглед постигане на добросъвестно и прозрачно обработване на личните Ви данни от страна на ВиК ООД Търговище, МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ПРАВАТА СИ съгласно чл. 13 от Общия регламент за защита на данните, а именно:
   1. При Ваше искане Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и с които Дружеството разполага за Вас в качеството му на администратор на лични данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
   2. Вие имате право да изискате от „ВиК “ ООД Търговище прехвърли тези данни директно на друг администратор без възпрепятстване от наша страна;
   3. При промяна на дадени обстоятелства във Ваши лични данни, Вие имате право да изискате от нас тези данни да бъдат коригирани, както и правото да изискате изтриване на част или всички лични данни, които сте предоставили на „ВиК“ ООД Търговище, като последното не е безусловно и трябва да отговаря на следните изисквания:
   - личните ви данни повече не са необходими за целите на "ВиК" ООД Търговище
   - личните ви данни са събрани незаконосъобразно, например от непълнолетно лице
   - изрично изискване от физическото лице, което може и да доведе до отпадане на договорните отношения с "ВиК" ООД Търговище
   4. Вие имате право на възражение срещу обработването на Ваши лични данни, когато считате, че същите не се обработват по законосъобразен начин;
   5. При спор с дружеството Вие имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, когато се касае за законосъобразността на дейностите по обработване на Вашите лични данни.
   Правата по предходните точки можете да упражните чрез подаване на заявление до централата на Дружеството в гр. Търговище, бул. „29 ти Януари“ №3.
   II. Наред с горното, имайте предвид, че данните Ви ще бъдат обработвани и съхранявани от Дружеството единствено за целите на изпълнение на договорните отношения между Вас и "ВиК" ООД. Търговище. Срокът, в който Дружеството е задължено по закон да обработва личните Ви данни, законът посочва на:
   а) за счетоводни документи – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
   б) за всички останали документи, включително записи в електронни системи и хартиени архиви – до 10 години, считано от заличаването Ви като потребител на услугите на дружеството, респ. от смяната на партидата на стария собственик, респ. от изплащането на задълженията на лицето или погасяването им по давност (ако са останали дължими суми).
   III. Уведомяваме Ви, че "ВиК" ООД Търговище прилага подходящото ниво на защита и за тази цел са в сила физически, електронни и документални процедури, за запазване на данните от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Нашите политики и процедури за информационна сигурност са тясно свързани с широко приетите международни стандарти и редовно се преразглеждат и обновяват така, както е необходимо, за да отговарят на нашите служебни нужди, промените в технологиите и нормативните изисквания. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги на „ВиК “ ООД Търговище на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни или договорни задължения.
   IV. Моля имайте предвид и това, че „ВиК “ ООД Търговище предава Вашите лични данни единствено на следните категории лица:
   1. на компетентните държавни и общински органи за целите на данъчния контрол;
   2. на банки и небанкови финансови институции, с които Дружеството има сключен договор за услуги за извършване на плащане, включително и приемане на плащане в брой, на дължими суми за ВиК услуги,
   3. специализирани дружества, които извършват техническа поддръжка на софтуерните продукти, с които оперира Дружеството, за целите на извършване на самата техническа поддръжка – същите имат единствено достъп до Вашите данни, доколкото имат достъп до самия системен продукт, който се осъществява под наблюдението на служител на дружеството с цел максимална защита на данните Ви.
   V. Моля имайте предвид и че, „ВиК “ ООД Търговище разполага с длъжностното лице по защита на данните. Можете да се обърнете към него по всички въпроси, касаещи настоящата информация, както и ако желаете да упражните което и да било от законовите си права, изброени по-горе. Неговите контакти са:
   гр.Търговище , бул. "29 ти Януари“ №3 - Мария Симеоново Петрова
   E-mail: dlzd@viktg.com
   Служебен телефон: 0893557757


   Информация за условията и реда за подаване на сигнали във ВиК ООД Търговище  по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения