“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
  • ВИК Търговище
  • През 1989 г. се създава Общинска фирма “Водоснабдяване и канализация” – Търговище. През месец октомври 1991 г. Общинската фирма е преобразувана в Еднолично дружество с ограничена отговорност “Водоснабдяване и канализация”, което на 20 дек. 1997 г. е пререгистрирано в Дружество с ограничена отговорност “Водоснабдяване и канализация” – Търговище с район на действие Търговищка, Антоновска и Омуртагска общини.

      
                                                              СЪОБЩЕНИЕ

   ВиК ООД Търговище съобщава на своите абонати от с.Съединение, че поради подмяна на довеждащ водопровод водата ще бъде с повишена мътност до 1200 часа на 29.04.2018г.  

     Във връзка с реализирането на наше инвестиционно намерение за „ Добив на подземни води чрез ново съоръжение (каптаж ) с дебит Q= 1,4 l/s в ПИ № 00098 в землището на с.Търновца,общ.Търговище за допълнително питейно – битово водоснабдяване на с.Овчарово,общ.Търговище “, „ В и К “ ООД – Търговище уведомява своите абонати за изразяване на становища от заинтересованите лица.
   Резюме на предложението
   Инвестиционното предложение е изграждане на нов каптаж с цел добив на подземни води.
   Изворът се намира в имот с номер 000198 в землището на с. Търновца с ЕКАТТЕ 73701,общ. Търговище. Имотът е собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС. Рег.№ 02038, гр. София с Решение по чл.27 ППЗСПЗЗ № 1952 от 17.12.2002 г. Площта на имота е 4296,360 дка. Начин на трайно ползване: Залесена територия. Вид собственост: Държавна частна.
   Координати на извора: 43°09'41.045" , 26°37'52.474".
   Кота терен извор : 497,115.
   Добивът на подземни води ще се осъществява с ново съоръжение: 1(един) брой каптаж за добив на подземни води с цел обществено питейно-битово водоснабдяване с.Овчарово.
   Проектната разработка предлага изграждане на каптажно съоръжение състоящо се от събирател /ново каптиране/ и събирателна /каптаж-на/ шахта. Водата от този каптаж ще се доведе до НР V=140м3 за с. Овчарово по водопровод.