“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • СЪОБЩЕНИЯ ОТ ВИК ТЪРГОВИЩЕ
 •                         СЪОБЩЕНИЕ

          „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище уведомява своите абонати, че поради обилните валежи през изминалата седмица в яз.”Тича” са постъпили за кратко време значителни водни количества, което доведе до повишаване на показателя "мътност“ на суровата вода в язовира. В следствие на това и водата постъпваща във водопроводната мрежа на гр. Търговище, както и в селата Божурка, Братово, Пайдушко, Цветница, Руец и Лиляк е с повишена „мътност“. Качествата на водата на вход и изход ПСПВ - Търговище, както и във водопроводните мрежи на населените места се следят непрекъснато от акредитираната лабораторията на „ВиК“ ООД Търговище.
            В следващите дни, с цел предотвратяване влошаването на микробиологичните показатели, водата във водопроводна мрежа на изброените по горе населени места ще бъде с повишено съдържание на „остатъчен хлор” и мирис и вкус на хлорни препарати.
           „ВиК” ООД Търговище препоръчва на своите абонати, водата да не се използва за директна консумация или ако се използва да се преварява предварително, докато показателят „мътност“ не се нормализира, за което ще Ви уведомим своевременно.                                   
            
                           СЪОБЩЕНИЕ

  В и К ООД съобщава на своите абонати в с.Драгановец, с.Преселец, с.Търновца, с.Копрец, с.Черковна, с.Росина, с.Александрово, с.Горна Кабда, че от 11.01.2021г. поради обилни продължителни валежи в района на водоизточниците, водата е с повишена мътност и е неподходяща за питейни цели.

  „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище в качеството си на ВиК оператор на обособената територия, оповестява на потребителите, че на основание на чл.19 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги ще внесе заявление за одобряване и утвърждаване на цени на ВиК услуги, във връзка с бизнес план за развитие на дейността на дружеството за регулаторен период 2017-2021 г.
  Предложени са за утвърждаване цени на ВиК услуги за 2020 г. и одобряване от КЕВР на цени на ВиК услуги за 2020 - 2021 г., без ДДС:

  Цени на ВиК услуги без ДДС, в лв./куб.м                                           2020 г. 2021 г.
  Цена за услугата доставяне на вода на потребителите                   2,149    2,158
  Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води                           0,204    0,207
  Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
  Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.                             0,311     0,304
  Промишлени и стопански
  степен на замърсяване 1                                                                   0,482      0,472
  степен на замърсяване 2                                                                   0,569      0,557
  степен на замърсяване 3                                                                   0,706      0,691
  Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор           0,526      0,536
  Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества           1,284      1,287


  • УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
  Бихме желали да Ви информираме за промени в правната уредба на личните данни, които ще се отразят на начина, по който обработваме Вашите лични данни.
  От 25-ти май 2018 година във всички държави членки на Европейския съюз, включително и в Република България, започвa да се прилага пряко т.нар. Общ регламент за защита на личните данни /ОРЗД/, чието пълно наименование е Регламент (ЕС) 2016/679.
  I. Какви категории лични данни събираме:
  • -Трите имена;
  • -Постоянен адрес по документ за самоличност;
  • -Адрес на обслужвания имот;
  • -ЕГН;
  • -телефон;
  • -видео наблюдение;
  • -електронна поща;
  • -банки сметки;
  • -адрес на обслужвания имот;
  • -адрес за кореспонденция;

  II. За какви цели обработваме Вашите лични данни и основание за предоставянето им:
  а) за да Ви предоставим услуги по водоснабдяване,отвеждане и пречистване на водата по неформални договори Общи условия,одобрени от енергийният регулатор КЕВР;
  б) за издаване изходни данни, за сключване на предварителни и окончателни договори за присъединяване към Вик мрежата,съгласно наредба №4 за присъединяване на потребителите към Вик системата;
  в) изпълнение на техническа услуга,заявена от Вас.
  Молим да имате предвид,че непредоставянето на Вашите лични данни ще доведе до невъзможност дружеството да открие,промени или закрие партида за ползване на Вик услуги за Вас,като потребител на тези услуги.
  Обработката на личните данни се извършва във връзка със следното:
  • -установяване на самоличността на потребителя при откриване или смяна на партида за използване на Вик услугата;
  • - установяване на самоличността на потребителя при издаване на изходни данни;
  • - установяване на самоличността на потребителя при слючване на договор за присъединяване към Вик мрежата;
  • -изпълнение на договор за присъединяване;
  • -изготвяне и изпращане на фактури за предоставената Вик услуга;
  • -събиране на дължими суми;
  • -за установяване и/или предотвратим действия в противоречие с Общите условия и/или с действащата нормативна уредба;
  • -по отговор на Ваша молба,жалба или предложение.

  III. Принципи свързани с обработката на личните данни.
  ВиК ООД гр.Търговище прилага подходящото ниво на защита и за тази цел са в сила физически, електронни и документални процедури, за запазване на данните от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Нашите политики и процедури за информационна сигурност редовно се преразглеждат и обновяват така, както е необходимо, за да отговарят на нашите служебни нужди, промените в технологиите и нормативните изисквания. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги на Дружеството,на принципа на необходимост от информация за служебни цели или договорни задължения.
  IV. Категория на получатели на лични данни извън дружеството:
  • -държавни и общински институции;
  • -банки за обслужване на плащания;
  • -национална агенция по приходите;
  • -национален осигурителен институт;
  • -РИОСВ;
  • -служба трудова медицина;
  • -застрахователи;
  • -ИТ доставчици на услуги;
  • -одитори.
  V. Срок за съхранение на данните:
  • -за счетоводни документи-10г.;
  • -за изходни данни с разрешение за строеж-10г.;
  • -за видеозапис-30дни от създаване на записа;
  • -за всички останали,съгласно сроковете по номенклатурата на делата.


  V!. Какви са Вашите права и какъв е реда за упражняването им:
  1.Право на достъп:
  • -информация за категорията лични данни,които се разкриват;
  • -информация дали Вашите лични данни са обект на автоматизирано обработване;
  • -предвидения срок,за който се съхраняват.
  2.Право на корекция.
  3.Право на възражение.
  4.Право на ограничаване на обработването
  ВиК ООД гр.Търговище разполага с длъжностното лице по защита на личните данни. Неговите контакти са:
  гр.Търговище , бул. "29 ти Януари“ №3 - Мария Симеоново Петрова
  E-mail: dlzd@viktg.com
  Служебен телефон: 0893557757