“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • 610470 / 24.06.2014 г. Доставка на 2 /два/ броя нови комбинирани багер-товарачи
 • У В Е Д О М Л Е Н И Е

  Във връзка с открита процедура с предмет: “Доставка на 2 /два/ броя нови комбинирани багер-товарачи”, открита с Решение №1121/24.06.2014г. и на основание чл.69 б „а”, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че:
  На 01.08.2014г. от 11.00 ч. в Административната сграда на „ВиК” ООД, гр.Търговище, бул.„29-ти Януари” №3, зала №1, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
  Участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя и ще им бъде отворен пликът с цената са следните:
  „ИНЖЕНЕРИНГ - НМ” ООД, гр.София.
  Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и представители на средствата за масово осведомяване.
  Оферти се приемат до 23.07.2014 г.


  ИЗТЕГЛИ

  Решение

  Обявление

  Документация

  Образци