“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • 603397 - 14.05.2014 - Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище”.
 •                                       
                                                  У В Е Д О М Л Е Н И Е

      Във връзка с открита процедура с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ООД Търговище”, открита с Решение №845/14.05.2014г. и на основание чл.69 б „а”, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че:
  На 27.06.2014г. от 11.00 ч. в Административната сграда на „ВиК” ООД, гр.Търговище, бул.„29-ти Януари” №3, зала №1, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
  Участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя и ще им бъде отворен пликът с цената са следните:
  1. „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД, гр.София;
  2. „ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС” АД, гр.София;
  3. „ЕНЕРДЖИ МТ” ЕАД, гр.София;
  4. „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД, гр.Варна;
  5. „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА” АД, гр.София;
  6. „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ” ЕООД, гр.София;
  7. „ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП” ЕАД, гр.София;
  8. „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр.София.
  Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и представители на средствата за масово осведомяване.


  Оферти се приемат до 12.06.2014 г. - 16:30 часа

  ИЗТЕГЛИ

  Решение

  Обявление

  Документация

  Образци