“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • 716/23.04.2014 г- "Доставка на един брой втора употреба каналопочистваща машина с възможност за рециклиране на отпадната вода”
 • У В Е Д О М Л Е Н И Е
   
  Във връзка с открита процедура с предмет: - "Доставка на един брой втора употреба каналопочистваща машина с възможност за рециклиране на отпадната вода.”, открита с Решение №715/23.04.2014г. и на основание чл.69 б „а”, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че:
  На 28.05.2014г. от 15.00 ч. в Административната сграда на „ВиК” ООД, гр.Търговище, бул.„29-ти Януари” №3, зала №1, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
  Участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя и ще им бъде отворен пликът с цената са следните:
  „ЕНЛАЙТМЕНТ” ООД, гр.София
  Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и представители на средствата за масово осведомяване.

  Оферти се приемат до 22.5.2014 г. - 1630 часа

  ИЗТЕГЛИ

  Решение

  Обявление

  Документация

  Образци