“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • 510/21.03.2014 г = „Доставка на спирателна водопроводна арматура и фасонни части за водоснабдяване”
 • У В Е Д О М Л Е Н И Е

  Във връзка с открита процедура с предмет: „Доставка на спирателна водопроводна арматура и фасонни части за водоснабдяване”, открита с Решение №510/21.03.2014г. и на основание чл.69 б „а”, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че:
  На 07.05.2014г. от 11.00ч. в Административната сграда на „ВиК” ООД, гр.Търговище, бул.„29-ти Януари” №3, зала №1, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
  Участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя и ще им бъде отворен пликът с цената са следните:
  По Позиция №1
  1. „ПРОСТРИЙМ ГРУП” ЕООД, гр.София
  По Позиция №2
  2. „ПРОСТРИЙМ ГРУП” ЕООД, гр.София
  По Позиция №3
  3. „ПРОСТРИЙМ ГРУП” ЕООД, гр.София

  Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и представители на средствата за масово осведомяване.
  Оферти се приемат от 21.3.2014 г. до 23.4.2014 г. - 1630 часа

  ИЗТЕГЛИ

  Решение

  Обявление

  Документация

  Образци