“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • 494/20.03.2014 - „Доставка на водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал, радио модули за дистанционно отчитане и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ООД гр. Търговище”
 • У В Е Д О М Л Е Н И Е

                Във връзка с открита процедура с предмет: Доставка на водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал, радио модули за дистанционно отчитане и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ООД гр.Търговище, открита с Решение №493/20.03.2014г. и на основание чл.69 б „а”, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че:
               На 16.05.2014г. от 14.00 ч. в Административната сграда на „ВиК” ООД, гр.Търговище, бул.„29-ти Януари” №3, зала №1, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
  Участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя и ще им бъде отворен пликът с цената са следните:
  По Позиция №1:
  1. „ХИДРОКОНТРОЛ” ООД, гр.Пловдив;
  2. „АКВАРОР-БОЯДЖИЕВ И СИНОВЕ” ООД, гр.София;
  3. „БЕЛАСИЦА” АД, гр.Петрич;
  4. „АКВАСТАР-СИС” ООД, гр.Разград;
  5. „НИК-21-МЕЧЕВ” ЕООД, гр.Разград;
  6. „АКВАЛИС ГРУП” ООД, гр.София.
  По Позиция №2:
  1. „ХИДРОКОНТРОЛ” ООД, гр.Пловдив;
  2. „АКВАРОР-БОЯДЖИЕВ И СИНОВЕ” ООД, гр.София;
  3. „АКВАСТАР-СИС” ООД, гр.Разград;
  4. „НИК-21-МЕЧЕВ” ЕООД, гр.Разград;
  5. „АКВАЛИС ГРУП” ООД, гр.София.
  По Позиция №3:
  1. „ХИДРОКОНТРОЛ” ООД, гр.Пловдив;
  2. „АКВАРОР-БОЯДЖИЕВ И СИНОВЕ” ООД, гр.София;
  3. „АКВАЛИС ГРУП” ООД, гр.София.
  По Позиция №4:
  1. „ХИДРОКОНТРОЛ” ООД, гр.Пловдив;
  2. „АКВАРОР-БОЯДЖИЕВ И СИНОВЕ” ООД, гр.София.
  По Позиция №5:
  1. „ХИДРОКОНТРОЛ” ООД, гр.Пловдив.

                     Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и представители на средствата за масово осведомяване.


  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Оферти се приемат  от 20.3.2014 г. до 22.4.2014 г. - 1630  часа -

  ИЗТЕКЪЛ СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ


  ИЗТЕГЛИ

  РАЗЯСНЕНИЯ

  Решение

  Обявление

  Документация

  Образци