“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • СЪОБЩЕНИЯ ОТ ВИК ТЪРГОВИЩЕ
 •                       СЪОБЩЕНИЕ
   
          На 05.07.2022 г. от 07:00 до 16:00 часа се планира спиране на водата от ПС „Преслав” поради извършване на планов ремонт на довеждащия водопровод.
       Предвиждат се планови организационни мерки, свързани с поетапно ограничаване на водоснабдяването на обособени части от вътрешната водопроводна мрежа (ВВМ) на град Търговище, както и на захранваните с вода от водоснабдителна система „Тича” населени места както следва:
         Ниска зона ( местност Серсема и с.Стража ) – след 07:00 часа
         кв.М.Малчев – след 07:00 часа
         Пайдушко , Божурка, Цветница и Братово – след 07:30 часа
         гр.Търговище, Промишлена зона ( Родопа, Мизия Милк … ) – след 08:00 часа
         гр.Търговище кв.Запад 3 – след 09:00 часа
         гр.Търговище кв.Въбел – след 09:00 часа
         гр.Търговище кв.Изток и Промишлена зона (Автогара) – след 11:00 часа
         гр.Търговище кв.Борово Око – след 11:00 часа
         гр.Търговище кв.Запад 1 – след 13:00 часа
         гр.Търговище кв.Вароша – след 14:00 часа

       Възстановяването на водоподаването, ще се извърши веднага след преустановяването на ремонтните дейности.
       Дежурните ни екипи, ще работят непрекъснато, по възстановяването на водоподаването на зоните, кварталите, районите и населените места с ограничено водоподаване.
       Във връзка с наложилите се ограничения и спиране на водоподаването на голям брой от абонати, получаващи вода от ВС „Тича”, се очаква на 05.07.2022 г. и 06.07.2022 г. кратковременно влошаване на качествата на питейната вода, което ще се контролира непрекъснато от специализираната ни „Лаборатория за изследване на води”.
        За наложили се допълнителни ограничения в режимите и/или влошени качества на питейната вода, Дружеството ни ще информира своевременно абонатите си, чрез средствата за масова информация и на електронния ни сайт.
       Използваме случая да поднесем нашите извинения за причинените неудобства в резултат на наложилите се ограничителни мерки, както и да призовем нашите клиенти към разбиране и съобразени действия към предстоящата ситуация, като най-вероятно няма да бъдем в състояние да обслужваме нормално известните на гражданите телефони за връзка.
        

  • УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
  Бихме желали да Ви информираме за промени в правната уредба на личните данни, които ще се отразят на начина, по който обработваме Вашите лични данни.
  От 25-ти май 2018 година във всички държави членки на Европейския съюз, включително и в Република България, започвa да се прилага пряко т.нар. Общ регламент за защита на личните данни /ОРЗД/, чието пълно наименование е Регламент (ЕС) 2016/679.
  I. Какви категории лични данни събираме:
  • -Трите имена;
  • -Постоянен адрес по документ за самоличност;
  • -Адрес на обслужвания имот;
  • -ЕГН;
  • -телефон;
  • -видео наблюдение;
  • -електронна поща;
  • -банки сметки;
  • -адрес на обслужвания имот;
  • -адрес за кореспонденция;

  II. За какви цели обработваме Вашите лични данни и основание за предоставянето им:
  а) за да Ви предоставим услуги по водоснабдяване,отвеждане и пречистване на водата по неформални договори Общи условия,одобрени от енергийният регулатор КЕВР;
  б) за издаване изходни данни, за сключване на предварителни и окончателни договори за присъединяване към Вик мрежата,съгласно наредба №4 за присъединяване на потребителите към Вик системата;
  в) изпълнение на техническа услуга,заявена от Вас.
  Молим да имате предвид,че непредоставянето на Вашите лични данни ще доведе до невъзможност дружеството да открие,промени или закрие партида за ползване на Вик услуги за Вас,като потребител на тези услуги.
  Обработката на личните данни се извършва във връзка със следното:
  • -установяване на самоличността на потребителя при откриване или смяна на партида за използване на Вик услугата;
  • - установяване на самоличността на потребителя при издаване на изходни данни;
  • - установяване на самоличността на потребителя при слючване на договор за присъединяване към Вик мрежата;
  • -изпълнение на договор за присъединяване;
  • -изготвяне и изпращане на фактури за предоставената Вик услуга;
  • -събиране на дължими суми;
  • -за установяване и/или предотвратим действия в противоречие с Общите условия и/или с действащата нормативна уредба;
  • -по отговор на Ваша молба,жалба или предложение.

  III. Принципи свързани с обработката на личните данни.
  ВиК ООД гр.Търговище прилага подходящото ниво на защита и за тази цел са в сила физически, електронни и документални процедури, за запазване на данните от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Нашите политики и процедури за информационна сигурност редовно се преразглеждат и обновяват така, както е необходимо, за да отговарят на нашите служебни нужди, промените в технологиите и нормативните изисквания. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги на Дружеството,на принципа на необходимост от информация за служебни цели или договорни задължения.
  IV. Категория на получатели на лични данни извън дружеството:
  • -държавни и общински институции;
  • -банки за обслужване на плащания;
  • -национална агенция по приходите;
  • -национален осигурителен институт;
  • -РИОСВ;
  • -служба трудова медицина;
  • -застрахователи;
  • -ИТ доставчици на услуги;
  • -одитори.
  V. Срок за съхранение на данните:
  • -за счетоводни документи-10г.;
  • -за изходни данни с разрешение за строеж-10г.;
  • -за видеозапис-30дни от създаване на записа;
  • -за всички останали,съгласно сроковете по номенклатурата на делата.

  тест
  V!. Какви са Вашите права и какъв е реда за упражняването им:
  1.Право на достъп:
  • -информация за категорията лични данни,които се разкриват;
  • -информация дали Вашите лични данни са обект на автоматизирано обработване;
  • -предвидения срок,за който се съхраняват.
  2.Право на корекция.
  3.Право на възражение.
  4.Право на ограничаване на обработването
  ВиК ООД гр.Търговище разполага с длъжностното лице по защита на личните данни. Неговите контакти са:
  гр.Търговище , бул. "29 ти Януари“ №3 - Мария Симеоново Петрова
  E-mail: dlzd@viktg.com
  Служебен телефон: 0893557757