“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)

 • ЗАЩИТА НА ПОДАВАЩИТЕ СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ВЪВ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ТЪРГОВИЩЕ
  по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)
  1. Лица, на които се предоставя защитата по ЗЗЛПСПОИН
  Имате възможност да подадете сигнал за нарушение чрез канала за вътрешно подаване на сигнали във „ ВИК” ООД Търговище, ако сте сигнализиращо лице по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, а именно физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:
  • Работник, служител или друго лице, което полага наемен труд във „ВИК” ООД Търговище, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
  • Лице, което полага труд без трудово правоотношение във „ВИК” ООД Търговище;
  • Доброволец или стажант във „ВИК” ООД Търговище;
  • Лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици на „ВИК” ООД Търговище;
  • Кандидат за работа във „ВИК” ООД Търговище, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
  • Работник или служител на „ВИК” ООД Търговище , когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;
  • Всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст. По смисъла на ЗЗЛПСПОИН „работен контекст“ са настоящи или минали работни дейности във „ВИК” ООД Търговище, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.
  Имайте предвид, че защита по закона се предоставя и на лицата, които подпомагат сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнала, лицата, които са свързани със сигнализиращото лице и могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането, както и юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.
  Важно: Ако не сте сред посочените лица, също имате възможност да подадете сигнал за нарушение, който ще бъде разгледан по общите правила на Административнопроцесуалния кодекс от юридически отдел на дружеството.
  2. Предметни области на сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН
  Сигналите за нарушения, подавани по реда на ЗЗЛПСПОИН, трябва да се отнасят до една или повече от следните области, свързани с дейността на „ВИК” ООД Търговище:;
  • Опазване на околната среда;
  • Общественото здраве;
  • Защитата на потребителите;
  • Защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
  • Сигурност на мрежите и информационните системи;
  • Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз;
  • Извършено престъпление от общ характер, за което лице по чл.5 е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения;
  • Трудово законодателство.
  Списък с актовете на Европейския съюз, които се отнасят до сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН, се съдържа в приложение към ЗЗЛПСПОИН. Ако считате, че в дейността на „ВИК” ООД Търговище са допуснати нарушения на тези актове и сте в кръга на сигнализиращите лица по ЗЗЛПСПОИН, имате право да подадете сигнал чрез канала за вътрешно подаване.
  3. Как да подадете сигнал чрез канала за вътрешно подаване във „ ВИК” ООД Търговище(ред за подаване на сигнали за нарушения)
  Дружеството осигурява подаването на сигнали по ЗЗЛПСПОИН писмено, включително чрез електронна поща, или устно.
  За подаване на писмен сигнал може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като попълните само Част I – V включително, положите саморъчен подпис и депозирате или изпратите по пощата попълнения формуляр на адрес: гр. Търговище, бул. „29- ти Януари“ № 3, Канал за вътрешно подаване на сигнали. В срок от 7 дни след получаването на сигнала служител, отговарящ за разглеждането му, ще потвърди получаването и ще Ви предостави информация за регистриране на сигнала и неговия уникален идентификационен номер и дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този уникален идентификационен номер.
  За подаване на сигнал чрез електронна поща може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като попълните само Част I – V включително, подпишете с квалифициран електронен подпис (КЕП) и изпратите на адрес: dlzd@viktg.com В срок от 7 дни след получаването на сигнала служител, отговарящ за разглеждането му, ще потвърди получаването и ще Ви предостави информация за регистриране на сигнала и неговия уникален идентификационен номер и дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този уникален идентификационен номер.
  Устно подаване на сигнал става на място на адрес: гр. Търговище, бул. „29- ти Януари“ № 3.
  Моля имайте предвид, че:
  • По регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.
  • Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
  • Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.
  4. Как обработваме личните Ви данни във връзка с подадени сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН (специално уведомление за поверителност)
  Администратор на личните данни
  „ВИК” ООД Търговище, адрес гр. Търговище 7700, бул.„29-ти Януари“ № 3, БУЛСТАТ 835014989.
  Цели на обработване на личните данни в сигналите за нарушения
  Личните данни се обработват за целите на осигуряването на защитата на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актовете на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите им задължения или в друг работен контекст по смисъла на ЗЗЛПСПОИН, както и за изпълнение на съответните законови задължения.
  Правно основание за обработване на личните данни
  Личните Ви данни се обработват на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) във връзка със задълженията, които произтичат от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.
  Получатели на личните данни
  Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат служителите, отговарящи за разглеждането на сигналите, определени за „ ВИК” ООД Търговище. Разкриването на самоличността на лицата и на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, се допуска само при условията на чл. 31 от ЗЗЛПСПОИН, а именно:
  1. при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице. Изричното писмено съгласие се подава писмено или в електронна форма пред служител, отговорен за разглеждането на сигнала; или
  2. когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на Европейския съюз в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице. В тези случаи сигнализиращото лице се уведомява за необходимостта от разкриването с писмено уведомление от служител, отговорен за разглеждане на сигнала, което се мотивира. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.
  Личните данни не се предават в трета държава или международна организация. Ако възникне правно задължение за предаване на данните, Администрацията на президента ще информира сигнализиращите лица преди предаването и ще представи приложимите за конкретния случай мерки, които гарантират адекватността на защитата на личните данни.
  Срок за съхранение на личните данни
  Личните данни се съхраняват в срок, който се определя при отчитане на следните критерии: 1. времето за извършване на проверката по сигнала, 2. времето, необходимо за по-нататъшни разследвания и 3. времето за съхранение на сигнала съгласно чл. 18, ал. 2, т. 9 от ЗЗЛПСПОИН.
  Значение на предоставените лични данни
  Предоставянето на личните Ви данни за целите на подаване на сигнали за нарушение е задължително изискване, а непредоставянето на данните и подаването на анонимни сигнали е пречка да се образува производство по сигнала, в съответствие с чл. 9, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН.
  Права на субектите на данни
  При обработване на личните Ви данни разполагате с правата по Регламент (ЕС) 2016/679, които може да упражните по реда, посочен в общата ни информация за защита на личните данни. С тази информация може да се запознаете тук.
  В допълнение към посочените в Регламент (ЕС) 2016/679 права имате и следните права по ЗЗЛПСПОИН:
  • да прецените дали желаете да подпишете документирания устен сигнал (чл. 15, ал. 3 от ЗЗЛПСПОИН);
  • да бъдете информиран за получаването на сигнала в срок от 7 дни след получаването (чл. 16, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН);
  • да получите информация за процедурите за външно подаване на сигнали към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в качеството ѝ на централен орган за външно подаване на сигнали, а когато е уместно – към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз (чл. 16, т. 5 от ЗЗЛПСПОИН);
  • да бъдете информиран за препращането на сигнала Ви до КЗЛД при необходимост от предприемане на действия от нейна страна (чл. 16, т. 11, б. „г“ от ЗЗЛПСПОИН);
  • да Ви бъдат съобщени предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, заедно с мотивите (чл. 16, т. 4 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛПСПОИН).