“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • Пречиствателна станция за отпадни води / ПСОВ /
 • ПСОВ гр.Търговище е въведена в експлоатация на 15.12.2011г.
  Проектът е част от Националната програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води в населени места с над 10 000 жители и Директива 91/271/ЕС за пречистването на градските отпадъчни води. Финансирането е осигурено от ЕС по Програма ИСПА – 75% и Република България – 25%. Възложител е Министерството на околното среда и водите. Изпълнител е консорциум, включващ „Униланд” (Италия) и „Сиконко” (България). Собственост е на Община Търговище, предадена с Договор за експлоатация на „ВиК” ООД – гр.Търговище.
  ПСОВ пречиства отпадъчните води на гр.Търговище, които включват битови, търговски, промишлени, вода от миене на улиците и инфилтрация на подпочвени води. Оразмерена е за 62 460 е.ж. и средно-денонощен дебит 14 884 m3/d.
  Състои се от механично и биологично стъпала.
  Механичното стъпало отстранява твърдите отпадъци и пясъка, идващи с отпадъчните води от колекторите и включва груби решетки, фини решетки, аерируем пясъкозадържател с мазниноуловител и класификатор за пясък.
  Биологичното стъпало включва биобасейни с аерируема и анокси зона. В него се отстраняват органичните замърсители и частично се намалява азота. Чрез разпределителна камера отпадъчните води се подават във Вторични радиални утаители, където става разделянето на вече пречистената вода и активната утайка. Така пречистените води се заустват в р.Врана, приток на р.Камчия. При епидемиологична обстановка в Търговище (след сигнал от РЦЗ) преди заустването, отпадъчните води могат да се обеззаразят чрез UV-дезинфекция.
  Активната утайка (от Вторичните радиални утаители), посредством помпи, се разделя на два потока – част от нея се връща в Биобасейните за поддържане на оптималната концентрация от биомаса в тях, а другата част се подава в Утаителни резервоари, което цели нейното сгъстяване и по-лесна обработка. Уплътнената излишна утайка се изпраща чрез помпи за обезводняване с лентови филтър-преси, където се дозира и флокулант, приготвен в отделно полиелектролитно стопанство. Така обезводнената утайка се съхранява на депо на територията на ПСОВ.
  Всички пречиствателни процеси са автоматични и се контролират чрез Система за диспечерски контрол и събиране на данни (SCADA).


  Повече за ПСОВ гр.Търговище ...........