“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • Вода и канал
 • "Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Търговище в качеството си на ВиК оператор на обособената територия, уведомява своите потребители, че на основание Решение N БП-Ц-1/27.02.2020г. на КЕВР са утвърдени цени на ВиК услуги в сила от 01.03.2020г. , както следва:

   
  Цена на услугата доставяне на вода на потребителите 2.149
  Цена на услугата отвеждане на отпадъчни води 0.204
  Цена на услугата пречистване на отпадъчни води  
  Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0.311
  Промишлени степен на замърсяване 1                                  0.482
  и степен на замърсяване 2 0.569
  стопански степен на замърсяване 3 0.706
  Цена на услугата доставяне на вода за друг ВиК оператор 0.526
  Цена на услугата доставяне на вода с непитейни качества/за стадиона в гр.Попово/ 1.284