“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • Цена на вода
   
   с решение № Ц -49/31.10.2012 г. на ДКЕВР са утвърдени
  от 01.11.2012 г. цени на В и К услуги:

  1 ПИТЕЙНА ВОДА - помпажна до 20 куб. м. 1.70 лв
  2 ПИТЕЙНА ВОДА - помпажна над 20 куб. м. 2.16 лв
  3 ПИТЕЙНА ВОДА - гравитачна 0,82 лв
  4 Отвеждане на отпадъчни води 0.18 лв.
  5 Пречистване на отпадъчни води – за битови потребители и приравнени
  към тях обществени, търговски и др
  0.32 лв
    степен на замърсяване 1 0,64 лв
    степен на замърсяване 2 0,96 лв
    степен на замърсяване 3 1,28 лв
  Забележка: Цените са без ДДС