“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • Вода и канал
 • "Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Търговище в качеството си на ВиК оператор на обособената територия, уведомява своите потребители, че на основание Решение N БП-Ц-46/30.12.2020г. на КЕВР са утвърдени цени без ДДС на ВиК услуги в сила от 01.01.2021г. , както следва:

   
  Цена на услугата доставяне на вода на потребителите 2.128
  Цена на услугата отвеждане на отпадъчни води 0.204
  Цена на услугата пречистване на отпадъчни води  
  Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0.300
  Промишлени степен на замърсяване 1                                  0.465
  и степен на замърсяване 2 0.549
  стопански степен на замърсяване 3 0.681
  Цена на услугата доставяне на вода за друг ВиК оператор   0.529
  Цена на услугата доставяне на вода с непитейни качества/за стадиона в р.Попово/ 1.269