“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • Вода и канал
 • На основание Решение № Ц-29 от 22.12.2023г. на КЕВР „Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище въвежда изменение на одобрените цени на водоснабдителните и канализационни услуги в сила от 01.01.2024г. както следва:

   
  Цена на услугата доставяне на вода на потребителите 3.425
  Цена на услугата отвеждане на отпадъчни води 0.288
  Цена на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор 0.910
  Цена на услугата пречистване на отпадъчни води  
  Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. 0.579
  Промишлени степен на замърсяване 1                                  0.813
  и степен на замърсяване 2 0.973
  стопански степен на замърсяване 3 1.212

  * цените са без включен ДДС и влизат в сила от 01.01.2024г.

  Комплексната крайна цена за битови и приравнените към тях абонати, ползващи трите услуги – доставяне, отвеждане, пречистване с включен ДДС е 5,15 лв./м3

  Крайната цена се състои от сумата на цените на видовете услуги приложими за съответното населено място:

  Водоснабдяване + Отвеждане на канални води (Канализация) + Пречистване на отпадъчни води

  Например едно домакинство би имало следната сметка:

          Вариант 1                                                       Вариант 2                                          Вариант 3
  вкл. трите вида у-ги                                      вода+канализация                                    само вода
  (Търговище и Попово)                               (Омуртаг и Антоново)                        (Опака и всички села)


  Вид услуга лв/m3                                       Вид услуга лв/m3                       Вид услуга лв/m3
  Водоснабдяване   3.425                              Водоснабдяване   3.425               Водоснабдяване     3.425
  Канализация         0.288                              Канализация         0.288               Канализация            без
  Пречистване         0.579                              Пречистване         без                   Пречистване            без
  Сума:                    4.292                              Сума:                     3.713               Сума:                       3.425
  ДДС 20%               0.858                              ДДС 20%               0.743               ДДС 20%                  0.685
  Обща цена           5.150                              Обща цена           4.456               Обща цена              4.110
  Крайна цена        5.15                                Крайна цена         4.46                 Крайна цена           4.11