“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • 1898 г.
  Извършено е първото каптиране на вода и довеждането й до градската градина. На 14 юли 1898 г. за градски инженер е назначен Паул (Пол) Фурлани от Цариград, който изработва проекта за водохващането и водопровода от извори край града до градската градина. На 16 ноември са доставени тръбите за водопровода и през същата 1898 г. проектът е осъществен. Според отчетния доклад на Шуменския окръжен управител за 1901/1902 г.

  1904 – 1905 г.
  Инж. Станишев изготвя “Проект за водоснабдяването на Ески Джумая”, който е одобрен през м. авг. 1904 г. и реализиран през 1905 г. Каптирани са изворите в м. “Калинова” и “Долапите”. На 16 ноември 1905 г. с водосвет в градската градина, официално е отпразнувано завършването на водопроводната мрежа.

  План на инж. Станишев на водопроводната мрежа на Търговище. 12 юли 1904 г.


  Скица – изработена от инж. Станишев през 1904 г. – на резервоара, проектиран от инж. Фурлани и построен през 1898 г.

  Проект на инж. Станишев за обществена чешма. 1904 г.

  1914 – 1915 г.
  Катастрофалното наводнение на 6 юли 1914 г разрушава значителна част от градския водопровод. На 3 ян. 1915 г. Общинският съвет гласува допълнителен бюджет за поправка на водопроводната мрежа, водохващане на нови извори от местностите край града “Калинова”, “Дишпудак” и “Драката”. От Варненската община са доставени нови чешми система “Боб Райтер” със затварящи се кранове.

  1924 – 1930 г.
  По линия на трудовата повинност са каптирани нови извори в местностите “Дишпудак”, “Шалдърван” и “Синя вода”. Правят се 5 нови отклонения от централния водопровод.

  1940 – 1944 г.
  С питейна вода е снабдена и железопътната гара. С трудовото и финансово участието на всички граждани е направен каптаж на нови водоизточници и е изграден нов водопровод, който водоснабдява цялата източна част на Търговище (по протежението на ул. “Кюстенджа”).

  1946 – 1959 г.
  Утвърден е план за градската канализация. В централната част на града са положени 12761 метра нови водопроводни тръби, съгласно техническия проект за водоснабдяването на Търговище. До 1951 г. поддръжката и разширението на водопроводната мрежа е на пряко подчинение на Община Търговище. На 1 април 1951 г. тази дейност е предадена на Стопанско предприятие “Комунални услуги” – Търговище. От 1 апр. 1959 г. се създава се Дирекция “Водоснабдяване и канализация” при Окръжен народен съвет.

  1960 – 1971 г.
  Изградена е канализацията на централната част на града – 7775 метра. С Разпореждане на МС No 468 от 24 юни 1965 г. се създава Окръжно стопанско предприятие “Водоснабдяване и канализация” – Търговище, което от 1971 г. се преобразува в Стопанска дирекция “Водоснабдяване и канализация” – клон Търговище.

  1973 – 1980 г.
  Започва строителството на обект “Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа”. Съществен обрат при разрешаването на тъй наречения “воден проблем” настъпва през 1973г. На правителствено ниво се обсъжда проект за водоснабдяване на селищата от язовири, което предполага изграждане на пречиствателни станции. На 9 май 1973 г. завършват с успех водените преговори между Община Търговище и Църковното настоятелство при храм “Св. Иван Рилски” за предоставяне на средствата, дарени от Митрополит Андрей Нюйоркски за реконструкция на храма, на Община Търговище за финансиране изграждането на озонаторната станция за питейна вода. В замяна Общинският народен съвет – Търговище се задължава да финансира преустройството на църквата. Започва изграждането на водопровода от язовир “Тича”.
  Към 31 авг. 1978 г. водоснабдяването на града се осъществява по два начина – помпажно и гравитачно от 7 водоизточника, които поддържат града в продължение на 4-5 часа. В същото време почти са завършени обектите “Промишлено и питейно водоснабдяване от язовир “Тича” и “Микрофилтрационна озонаторна станция”. На 22 март 1979 г. става официалното им откриване.

  През 1989 г. се създава Общинска фирма “Водоснабдяване и канализация” – Търговище. През месец октомври 1991 г. Общинската фирма е преобразувана в Еднолично дружество с ограничена отговорност “Водоснабдяване и канализация”, което на 20 дек. 1997 г. е пререгистрирано в Дружество с ограничена отговорност “Водоснабдяване и канализация” – Търговище с район на действие Търговищка, Антоновска и Омуртагска общини.